Економіка та основні функції економічної теорії

Предмет і функції економічної теорії охоплюють настільки широкий горизонт значень, що коротко охарактеризувати ці поняття неможливо. У широкому сенсі економіку можна вважати наукою про закономірності динаміки господарської діяльності людини.

Теоретична економіка тісно пов`язана з практикою. З одного боку, теорія дає системний аналіз реальної господарському житті країни і економічної діяльності людей, теоретичне обґрунтування доцільності існуючої моделі в життя суспільства. З іншого - всеосяжний розвиток нерозривно пов`язане з науково-технічним прогресом, впровадженням різних інновацій та практичними прийомами економічної науки.

Взаємодія політики, теорії і практики

Як видно з малюнка, будь-яка економічна теорія взаємодіє з практикою тільки через економічну політику.предмет і функції економічної теорії Теорія на основі аналізу відкриває нові господарські принципи і висновки. Після цього вона дозволяє розробити різні прийоми і механізми, щоб знизити негативні тенденції і сформувати оптимальну економічну політику відповідно до розроблених прогнозами і принципами.основні функції економічної теорії

Різні школи описують цю діяльність з різних сторін, але основні функції економічної теорії в основі своїй залишаються незмінними.

Пізнавальна функція

Ця функція економічної науки укладає в собі прагнення вивчити всілякі економічні явища і відкрити закони, згідно з якими може розвиватися економічне господарство. Таке вивчення базується на фактах і достовірних статистичних даних. Потім проводиться узагальнення всіх вихідних показників, на підставі яких будуються припущення, що дозволяють описувати суть економічних процесів. Якщо в процесі аналізу дійсності висунуті припущення підтверджуються фактами і подіями, вони набувають статусу теорії.

практична функція

Ця сторона економічної теорії є науковим обгрунтуванням господарської політики держави, реалізації принципів категорій і законів на всіх рівнях економічного розвитку. Прагматичні функції економічної теорії повинні показувати реальні підсумки діяльності того чи іншого економічного плану-повинні активізувати розвиток суспільного виробництва. За допомогою практичної функції економічна теорія чітко формулює поточні завдання і пропонує практичні способи та напрямки їх вирішення.функції економічної теорії

прогностична функція

Прогностична сторона економічної теорії відповідає за визначення перспектив соціального та економічного розвитку. Завдяки ретельному вивченню фактів господарських реалій і закономірностей можна спрогнозувати подальший економічний розвиток і більш раціонально використовувати наявні господарські ресурси. Прогностична функція визначає перспективні показники і критерії, вона має велике значення при розробці планів подальшого розвитку.прогностичні функції економічної теорії

методологічна функція

Спрямованість економічного розвитку, проходження його основних етапів лежить на методологічної функції економічного розвитку. Економічний курс може бути ефективним або не дуже в залежності від того, яку оцінку він отримав у населення, які конкретні результати даний напрямок господарської діяльності принесло для людей.

Виховна функція

Будь-яка економічна теорія спрямована на те, щоб поліпшити добробут всіх, хто живе в державі людей. І тут не останню роль грає той факт, як люди ставляться до тієї чи іншої моделі економіки, як оцінюють її перспективи. Тому виховна функція повинна формувати у кожного члена суспільства економічний спосіб мислення, здатність до аналізу, розвивати підприємницькі нахили. Реалізація виховної функції повинна бути спрямована на формування економічного способу мислення.виховні функції економічної теорії

критична функція

Ця сторона економічної теорії повинні виявляти недоліки і промахи існуючих форм господарського розвитку. Другим завданням критичної функції є осмислення і аналіз всіх існуючих думок і поглядів на ситуацію, що склалася. Причому брати до уваги потрібно і думка прихильників даної економічної моделі, і точку зору її опонентів. Особливо ретельно слід перевіряти, чи досягли теоретичні передумови практичних результатів. В цілому, аналізуючи певну господарську концепцію, ця функція повинна критично оцінювати існуючі положення, практично доводячи їх спроможність і суспільну цінність.

А що на практиці?

Практичне застосування даних функцій дозволяє економічним теоріям пояснювати роль тих чи інших явищ, прогнозувати розвиток виробництва і оцінювати вплив людей на існуючі економічні процеси. Реалізація економічних знань дозволяє зробити будь-яку економічну теорію значимою й корисною для всіх господарських суб`єктів країни. Але найбільше значення економічні моделі мають на макрорівні. Вони визначають загальні тенденції господарського розвитку країни, регіону або цілого континенту.

Сутність економічної політики

Економічна політика є результатом діяльності уряду держави. Курс господарського розвитку визначається цілим комплексом зобов`язань. Основними пунктами, на які спираються при аналізі економічної політики країни, є:

 • стадія господарського розвитку суспільства;
 • рівень усвідомлення реальної господарському житті країни;
 • поточна фаза економічного циклу;
 • рівень змішаності економіки;
 • наявність (відсутність) корупції;
 • ступінь конкурентоспроможності товарів і послуг;
 • національні традиції, менталітет і загальні характеристики людського капіталу.

Основні економічні цілі

Будь-яка економічна політика спрямована на досягнення певних господарських цілей суспільства. У більшості випадків мета - оцінний критерій, який прийнятий за норму більшістю громадян країни.прогнози і функції економічної теорії У числі основних економічних цілей, які прагне досягти уряд кожної сучасної країни, є такі:

 • економічне зростання, можливість зробити найбільшу кількість товарів і забезпечити своїм громадянам більш високий рівень добробуту;
 • гнучка політика зайнятості населення дозволить знайти найкраще застосування умінь і знань кожного члена суспільства;
 • справедливий розподіл економічних благ, щоб не допустити зубожіння малозабезпечених верств населення і обмежити доходи найбільш багатих громадян;
 • міжнародний імідж - підтвердження позитивного зовнішньоторговельного балансу і рівня відповідальності за зовнішніми позиками.

Функції економічної теорії дозволяють не тільки оцінювати доцільність тієї чи іншої економічної моделі, а й спрогнозувати результати її застосування в середньостроковій перспективі. Своєчасний аналіз спостережуваних явища в господарському житті країни дозволить уникнути помилок і вирівняти економічний курс всієї держави.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 199