Поняття та ознаки права. Зв'язок держави і права

На зорі зародження суспільства поняття і ознаки права виникають на основі обрядів і звичаїв общинного ладу, що регулювали майнові, виробничі та особисті стосунки людей один з одним. Пізніше, коли виникли перші держави і міста, різні школи почали своє тлумачення правових засад. До теперішнього часу виникнення відносин в суспільстві зводиться до трьох теорій.

Як виникло право

Теорія природного права тлумачить виникнення правових відносин як продовження природної природи людини, його гуманних цінностей і прагнення до справедливості. Історична школа трактує це поняття з боку історичного розвитку громадянського суспільства. Так, обряди, міфи і звичаї трансформувалися в узаконені правові відносини.поняття і ознаки права

Психологічна теорія говорить про суб`єктивність відносин, виводячи саме поняття права та його ознаки через призму психологічних особливостей кожної людини.

Право як суспільне явище

Основне поняття права обгрунтовано на регламентування правил поведінки в суспільстві. Тому цей імператив можна назвати соціальною дисципліною, яка регулює поведінку окремих людей в суспільстві з метою збереження цього суспільства. Саме правові норми регулюють розподіл духовних і матеріальних благ, вибудовують фундамент для приватної власності і товарно-грошових відносин.

Право і держава

Кожне суспільство має бути регулятором відносин між людьми, на нього лягає також обов`язок захищати і охороняти такі відносини. Така регуляція здійснюється за допомогою різних соціальних норм. Сучасна юридична література розглядає це поняття і як суспільно-політичне явище, і як один з важелів управління державою. Перше пояснення права характеризується певною свободою і обгрунтованим поведінкою людей в суспільстві. З цієї точки зору поняття і ознаки права можуть бути розкладені на такі пункти, як:

- права людини;

- права різних товариств, соціальних верств, груп і об`єднань;

- права нації, суспільства, народу;

- права людства.

Друге поняття - юридична, воно пов`язане з системою всіх законних розпоряджень, які затверджені і захищені державою. Юридичне право може бути розділене на об`єктивне і суб`єктивне. Це поділ грунтується на сприйнятті людиною тих чи інших норм. Поняття об`єктивного юридичного права може бути представлено системою правових приписів, захищених державними інструментами. Ці приписи мають загальнообов`язковий характер і не залежать від індивідуальної свідомості кожного члена суспільства. Суб`єктивне юридичне право являє собою сукупність всіх можливостей людини, заходи його волі і незалежності в даному соціальному середовищі.поняття і ознаки норми права

Таким чином, поняття права включає в себе:

- правила поведінки людей і окремої людини;

- правила, що регулюють відносини між людьми;

- загальноприйняту систему норм, захищену державою;

- закріплення моделі поведінки в нормативних документах, правових актах, різних законах та інше.

Правова система

Кожен пункт існування в державі і людини, і суспільства є елементом правової системи тієї чи іншої держави. Ці норми засновані на звичаях і природному прагненні кожної людини до справедливості. Поняття та ознаки норми права в різних країнах трактуються по-різному. Щоб правильно вибрати ту чи іншу правову норму, в кожному окремому випадку приймається до уваги її місце в системі держави. Разом з тим право має загальнообов`язковий характер, воно є обов`язковим до виконання і не підлягає Обговорення, оцінці з боку людей чи спільнот, до яких це право застосовується. Виконання норм покладається на державу. Саме воно у вигляді правової системи є гарантом прав спільнот людей і окремих особистостей. Тут правова система виступає як спільність нормативних і правових документів, пов`язаних між собою і діють за єдиними механізмам.ознаки і поняття права

ознаки права

Поняття та ознаки права нерозривно пов`язані між собою. З різних визначень і чіткого усвідомлення власних прав і принципів поведінки можна вивести принципи, однакові для різних правових систем. Дані ознаки присутні у всіх типах державного устрою. В цілому сукупність усіх ознак права можна звести до чотирьох категорій: нормативність, визначеність, гарантованість державою і системність.поняття права та його ознаки

нормативність

Кожна людина в суспільстві наділений переліком прав. Цей перелік свобод не випадковий і залежить від норм, прийнятих в даному суспільстві. Знання правил, за якими живе соціум, полегшує існування в ньому всім його членам. Звід таких правил утворює норму права. Сама нормативність не зупиняється на перерахування окремих свобод і прав. Це поняття значно ширше. У правовій сфері нормативність повинна гарантувати обов`язкове виконання всіх правових нормативів для кожної людини. Володар права не просто вільний у своїх діях в рамках закону - його свобода і його права гарантуються державою. Нормативність полягає і в тому, що права закріплені в законі і приймаються як обов`язкові, офіційні правила поведінки в суспільстві.

формальна визначеність

Формальна визначеність випливає з нормативності. Для того щоб та чи інша форма поведінки людини була допустимою, з нею має погодитися суспільство або хоча б його частину. Так виходить релігійне право, корпоративне право та інші. Дане поняття має на увазі під собою створення правил поведінки, з якими відповідно до все суспільство тієї чи іншої держави. Це згода виражена в ряді документів, законів і правових актів, згідно з якими відбувається оцінка дій кожної людини. правові механізмиСпосіб участі держави в такій оцінці залежить від форми права. Найбільш поширеними формами є правовий прецедент, нормативний акт, санкціонований звичай.

Забезпеченість державними інститутами

Згідно з цим ознакою, будь-яка держава має монополію на здійснення примусу членів суспільства до дотримання порядку. Історично ця ознака виник за часів перших державних утворень. Для того щоб здійснювати функції нагляду за дотриманням права, при владі є інструменти, які змушують кожну людину діяти в певних рамках. правові інструменти та інститутиІндивідуум, що зневажає свободи інших членів суспільства, обмежується в своїх правах. Цінність держави і полягає в тому, щоб встановити кордон між порядком і свавіллям. Тому завданням кожної держави стає необхідність підтримки свобод громадян, меж, в яких здійснюються права і свободи, а також обмежень, які спричинить за собою порушення цих кордонів.

системність

В даний час поняття і ознаки права являють собою складне системне утворення. Нові підходи до розуміння цього терміна ділять його на позитивне, суб`єктивне і природне. Частково ці оцінки перегукуються з поняттями, описаними вище. Переплетення приватного і публічного права, сукупність норм і правових інститутів, законодавство малюють досить складну картину, що зачіпає всі сфери діяльності людини.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 132